- การจัดอัตรากำลัง
- การส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากร
- การจัดทำ ทะเบียนบันทึก / สารบัญ
- ระบบสารนิทัศน์และข้อมูลสารสนเทศ
- โครงสร้างการบริหาร
- แผนพัฒนาคุณภาพ
บ้าน โรงเรียน ที่ให้ความรัก ความรู้และความสุขสำหรับเด็กๆ
  เกี่ยวกับโรงเรียน
ฝ่ายงานต่างๆ
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
134/4 หมู่4  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณ์ 84190
โทรศัพท์ 077-361341,  077-257115 โทรสาร077-361341
E-Mail : bandek_bansong@hotmail.com