เป้าประสงค์ ระดับปฐมวัย
1.        เด็กเกิดการพัฒนาการสมดุล ครบองค์ประกอบตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนา
2.        ครู , ผู้บริหาร,บุคลากร มีคุณภาพ  คุณธรรมดำเนินการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
3.        การจัดหลักสูตร  กระบวนการกิจกรรมการเรียนรู้  ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องสอดคล้องในระดับปฐมวัย
4.        สถานศึกษา ดำเนินการตามมาตรฐาน มีการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวง
5.        สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมสนับสนุนความมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย
6.        สถานศึกษา ใช้หลักปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบาย แนวทางปฏิรูป และอัตลักษณ์ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ของสถานศึกษา
เป้าประสงค์ ระดับประถมศึกษา
1.        ผู้เรียนมีคุณภาพ คุณธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ตามเป้าหมายหลักสูตร
2.        ครู  บุคลากร มีคุณภาพ  คุณธรรมได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
3.        การจัดหลักสูตร  กระบวนการกิจกรรมการเรียนรู้  ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องสอดคล้องตามความต้องการผู้เรียน และท้องถิ่น
4.        สื่อเทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา  เอื้อต่อการปฏิบัติหลักสูตร
5.        สถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย ตามอัตลักษณ์ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ได้คุณภาพ มาตรฐาน สอดคล้องตามหลักปรัชญา วิสัยทัศน์ และแนวทางปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา

กลยุทธ์ระดับปฐมวัย
1.        พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เต็มศักยภาพ
2.        พัฒนาครู  บุคลากรมืออาชีพ
3.        พัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการ กิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม
4.        พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามกฏกระทรวง
5.        พัฒนาสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
6.        พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
7.        พัฒนาสถานศึกษาด้าน มาตรการส่งเสริม
กลยุทธ์ ระดับประถมศึกษา
1.        พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เต็มศักยภาพ
2.        พัฒนาครู  บุคลากรมืออาชีพ
3.        พัฒนาคุณภาพการบริการจัดการแบบมีส่วนร่วม
4.        พัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการ  กิจกรรมการเรียนรู้
5.        พัฒนาสภาพแวดล้อม  สื่อเทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้
6.        พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและอัตลักษณ์ตามแนวปฏิรูปของสถานศึกษา
บ้าน โรงเรียน ที่ให้ความรัก ความรู้และความสุขสำหรับเด็กๆ
  เกี่ยวกับโรงเรียน
ฝ่ายงานต่างๆ
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
134/4 หมู่4  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณ์ 84190
โทรศัพท์ 077-361341,  077-257115 โทรสาร077-361341
E-Mail : bandek_bansong@hotmail.com