- กิจการนักเรียน
- ระเบียบวินัย
- คุณธรรม จริยธรรม
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- อาคารบริเวณ
- จัดสภาพแวดล้อม
- ประสานสัมพันธ์
- ประชุม / สัมมนา
- กิจกรรมอนุรักษณ์/สืบสาน
- กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีธรรม
- ลูกเสือ /ค่ายพักแรม
- ภูมิปัญญา
- ประชาสัมพันธ์
- อำนวยความสะดวก
บ้าน โรงเรียน ที่ให้ความรัก ความรู้และความสุขสำหรับเด็กๆ
  เกี่ยวกับโรงเรียน
ฝ่ายงานต่างๆ
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
134/4 หมู่4  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณ์ 84190
โทรศัพท์ 077-361341,  077-257115 โทรสาร077-361341
E-Mail : bandek_bansong@hotmail.com