โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
134/4 หมู่4  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณ์ 84190
โทรศัพท์ 0-7736-1341,0-7725-7115 โทรสาร 0-7736-1341
E-Mail : bandek_bansong@hotmail.com
นางลัดดาวรรณ แก้วอ่อน
ครูประจำชั้น ป.1/1
นางสาวทัตพิชา  เทวชู
ครูประจำชั้น ป. 1/3
นางอำนวย ระวังวงศ์
ครูประจำชั้น ป. 1/2
นางสาวลลิตา พลพิชัย
ครูประจำชั้น ป.2/1
นางนิตยา ปานเจริญ
ครูประจำชั้น ป.2/2
นางสาวเกศรา รอดรักษ์
ครูประจำชั้น ป.2/3
นางตันติมา เทพแก้ว
ครูประจำชั้น ป.3/1
นางสาวรุ่งนภา ศรีระวิ
ครูประจำชั้น ป.3/2
นางอารม ไทยดำ
ครูประจำชั้น ป.3/3
นางสาวกมลทิพย์  ชัยเพชร
ครูประจำชั้น ป.4/1
นายอิสเรศ ทิมสถิต
ครูประจำชั้น ป.4/2
นายสมจิตร ชุมทอง
ครูประจำชั้น ป.4/3
นางณัฐชนันท์   เม่งช่วย
ครูประจำชั้น ป.5/1
นางสาวทัศยา  ตุลพันธ์
ครูประจำชั้น ป.5/2
นางสาวสุนิสา  หนูสีดำ
ครูประจำชั้น ป.5/3
นางสุภาวดี   สถิตย์
ครูประจำชั้น ป.6/1
นายกิตติยา ไทยดำ
ครูประจำชั้น ป.6/2
นางสุกัญญา บัวแก้ว
ครูประจำชั้น ป.6/3
นายอดิศักดิ์  จิตรักษ์
นายศรชัย   เพ็งคลิ้ง
นายธรรมรัตน์  ชูช่วยสุวรรณ
นายวีระศักดิ์  คำผอง
นางสาวรอไฮยู  ดีอราแม
นางสาวสุมาลี   เพชรสุข
ครูประจำชั้น อ.1/1
นางแวตา  ทองอยู่
ครูประจำชั้น อ.1/2
นางนงลักษณ์  เลี่ยนศิริ
ครูประจำชั้น อ. 2/1
นางกนกวรรณ  ศรีประวรรณ
ครูประจำชั้น อ. 2/2
นางสาวรอฮายา  ดือราแม
ครูประจำชั้น อ. 2/3
นางสาวเยาวภา   จำนงค์จิตร
ครูประจำชั้น อ. 3/1
นางสาวภคพร  พลพิชัย
ครูประจำชั้น อ. 3/2
นางสุจินดา  พุทธชัย
ครูประจำชั้น อ. 3/3
นางสาวพัชนี  ขาวขำ
นางฐาณิดา  ญาณแก้ว
นางสาวเนตรนภา  เพชรสุข
นางสาวกุลจิรา  อินทฤทธิ์
นางนรวย  ขาวขำ
นางสาววิไลวรรณ  คะเณห์
นางฉวีวรรณ  ประพันธ์
นางสาวสุพรรษา  ถิ่นสะท้อน
นางสาวกาญจนา  พรหมประดิษฐ์
นางจันทนา  รัตนวงศ์
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
นายเกษม  รัตนวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวธัชภร  เจริญฤทธิ์