1.        ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.        ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ  ประสิทธิภาพของครู  บุคลากร
3.        ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ  ระบบการจัดการหลักสูตร  กระบวนการ  กิจกรรมการเรียนรู้
4.        ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ การใช้สื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้
5.        ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม  มีบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตร
บ้าน โรงเรียน ที่ให้ความรัก ความรู้และความสุขสำหรับเด็กๆ
  เกี่ยวกับโรงเรียน
ฝ่ายงานต่างๆ
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
134/4 หมู่4  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณ์ 84190
โทรศัพท์ 077-361341,  077-257115 โทรสาร077-361341
E-Mail : bandek_bansong@hotmail.com