*****  Downloads เอกสารทั่วไป/เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ********
เอกสารโรงเรียน
ดาวน์โหลดใบสมัคเรียนและใบมอบตัว
คู่มือปฏิบัติงาน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก (พุทธธรรมนำทาง  กัลยาณมิตรนำพา)
แผนโมเดลบ้านเด็ก (ใหม่)
บ้าน โรงเรียน ที่ให้ความรัก ความรู้และความสุขสำหรับเด็กๆ
  เกี่ยวกับโรงเรียน
ฝ่ายงานต่างๆ
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
134/4 หมู่4  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณ์ 84190
โทรศัพท์ 077-361341,  077-257115 โทรสาร077-361341
E-Mail : bandek_bansong@hotmail.com