1.ไม่ทำในสิ่งผิด
                                       2.ทำในสิ่งถูก
                                       3.ทำจิตใจให้ผ่องใส
อธิบาย กรอบความคิด
ทำในสิ่งผิด หมายถึง
-ทำให้ตนเองเดือดร้อน
- ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
- ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน
- ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

ทำในสิ่งที่ถูก หมายถึง
-ไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อน
- ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
- ไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน
- เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

ทำจิตให้ผ่องใส หมายถึง
- จิตมีความรัก มีเมตตา กรุณา
- จิตมีความอดทน ตั้งมั่น และเพียรพยายาม
- จิตเอื้ออาทร เสียสละ และตั้งใจใฝ่ดี
- จิตร่าเริง แจ่มใส สงบเย็น
บ้าน โรงเรียน ที่ให้ความรัก ความรู้และความสุขสำหรับเด็กๆ
  เกี่ยวกับโรงเรียน
ฝ่ายงานต่างๆ
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
134/4 หมู่4  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณ์ 84190
โทรศัพท์ 077-361341,  077-257115 โทรสาร077-361341
E-Mail : bandek_bansong@hotmail.com