โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
เกี่ยวกับโรงเรียน
ฝ่ายงาน
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
134/4 หมู่4  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณ์ 84190
โทรศัพท์ 0-7736-1341 โทรสาร 0-7725-7115
E-Mail : bandek_bansong@hotmail.com


  1.ไม่ทำในสิ่งผิด
  2.ทำในสิ่งถูก
  3.ทำจิตใจให้ผ่องใส

อธิบาย กรอบความคิด
ทำในสิ่งผิด หมายถึง
-ทำให้ตนเองเดือดร้อน
- ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
- ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน
- ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

ทำในสิ่งที่ถูก หมายถึง
-ไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อน
- ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
- ไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน
- เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

ทำจิตให้ผ่องใส หมายถึง
- จิตมีความรัก มีเมตตา กรุณา
- จิตมีความอดทน ตั้งมั่น และเพียรพยายาม
- จิตเอื้ออาทร เสียสละ และตั้งใจใฝ่ดี
- จิตร่าเริง แจ่มใส สงบเย็น