โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
เกี่ยวกับโรงเรียน
ฝ่ายงาน
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
134/4 หมู่4  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณ์ 84190
โทรศัพท์ 0-7736-1341 โทรสาร 0-7725-7115
E-Mail : bandek_bansong@hotmail.com


1.   ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.   ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ  ประสิทธิภาพของครู  บุคลากร
3.   ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ  ระบบการจัดการหลักสูตร  กระบวนการ 
      กิจกรรมการเรียนรู้
4.   ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ การใช้สื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้
5.   ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม  มีบรรยากาศของความเป็น
      กัลยาณมิตร