โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
เกี่ยวกับโรงเรียน
ฝ่ายงาน
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
134/4 หมู่4  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณ์ 84190
โทรศัพท์ 0-7736-1341 โทรสาร 0-7725-7115
E-Mail : bandek_bansong@hotmail.com


- การจัดอัตรากำลัง
- การส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากร
- การจัดทำ ทะเบียนบันทึก / สารบัญ
- ระบบสารนิทัศน์และข้อมูลสารสนเทศ
- โครงสร้างการบริหาร
- แผนพัฒนาคุณภาพ