โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
เกี่ยวกับโรงเรียน
ฝ่ายงาน
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
134/4 หมู่4  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณ์ 84190
โทรศัพท์ 0-7736-1341 โทรสาร 0-7725-7115
E-Mail : bandek_bansong@hotmail.com


- กิจการนักเรียน
- ระเบียบวินัย
- คุณธรรม จริยธรรม
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- อาคารบริเวณ
- จัดสภาพแวดล้อม
- ประสานสัมพันธ์
- ประชุม / สัมมนา
- กิจกรรมอนุรักษณ์/สืบสาน
- กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีธรรม
- ลูกเสือ /ค่ายพักแรม
- ภูมิปัญญา
- ประชาสัมพันธ์
- อำนวยความสะดวก