พุทธธรรมนำทาง  กัลยาณมิตร นำพา
บ้านและโรงเรียนที่ให้ความรัก  ความรู้  และความสุข  สำหรับเด็กๆ
อนุบาลบ้านเด็ก
พุทธธรรมนำทาง
กัลยาณมิตรนำพา
ปัญญา - สว่าง
มุ่งสู่คุณลักษณะ  3  ประการ
-ปัญญาดี (เก่ง)
-มีวินัย(ดี)
-จิตใจงาม(มีสุข)
สมอง + วิญญาณ
-ความรู้
-ความคิด
-ศักยภาพ
-ชีวิต ดีงาม
ศีล - สะอาด
สมาธิ - สงบ
กาย - วาจา
-ระเบียบวินัย
-ไม่เบียดเบียนตน ผู้อื่น
-สู่สังคมดีงาม
จิตใจมั่นคง  สงบ
-จิตมีคุณภาพ , คุณธรรม
-จิตมีสมรรถภาพ
-จิตมีสุขภาพ แจ่มใส ร่าเริง
บ้าน โรงเรียน ที่ให้ความรัก ความรู้และความสุขสำหรับเด็กๆ
  เกี่ยวกับโรงเรียน
ฝ่ายงานต่างๆ
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
134/4 หมู่4  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณ์ 84190
โทรศัพท์ 077-361341,  077-257115 โทรสาร077-361341
E-Mail : bandek_bansong@hotmail.com