โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
เกี่ยวกับโรงเรียน
ฝ่ายงาน
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
134/4 หมู่4  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณ์ 84190
โทรศัพท์ 0-7736-1341 โทรสาร 0-7725-7115
E-Mail : bandek_bansong@hotmail.com


พุทธธรรมนำทาง  กัลยาณมิตร  นำพา
อนุบาลบ้านเด็ก
บ้านและโรงเรียนที่ให้ความรัก  ความรู้  และความสุข  สำหรับเด็กๆ
พุทธธรรมนำทาง
กัลยาณมิตรนำพา
ปัญญา - สว่าง
มุ่งสู่คุณลักษณะ 3 ประการ
- ปัญญาดี (เก่ง)
- มีวินัย (ดี)
- จิตใจงาม (มีสุข)
สมอง + วิญญาณ
- ความรู้
- ความคิด
- ศักยภาพ
- ชีวิต ดีงาม
ศีล - สะอาด
สมาธิ - สงบ
กาย - วาจา
- ระเบียบวินัย
- ไม่เบียดเบียนตน
    ผู้อื่น
- สู่สังคมดีงาม
จิตใจมั่นคง สงบ
- จิตมีคุณภาพ ,
    คุณธรรม
- จิตมีสมรรถภาพ
- จิตมีสุขภาพ
    แจ่มใส ร่าเริง