โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
เกี่ยวกับโรงเรียน
ฝ่ายงาน
1. สถานศึกษา
       ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก  ตั้งอยู่เลขที่ 134/4 หมู่4  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ตั้งโรงเรียนอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ รหัสไปรษณ์ 84190 โทรศัพท์ 0-7736-1341 โทรสาร 0-7725-7115
o    สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
o    เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
o    เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล(1-3)ถึงระดับประถมศึกษา(ป.1-6)
o    มีพื้นที่ 8 ไร 5 ตารางวา

2. ประวัติของสถานศึกษา
       ได้รับอนุญาต จัดตั้ง หลักสูตรอนุบาล 3 ปี เมื่อ พ.ศ.2528  ตั้งอยู่เลขที่ 134/4 หมู่4  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่จัดตั้งครั้งแรก 5 ไร 1 งาน 71 ตารางวา คณะกรรมการก่อตั้งชุดแรกมีนายปิติ  จุ่งพิวัฒน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต  นางจันทนา  รัตนวงศ์  เป็นผู้จัดการ นายเกษม รัตนวงศ์  เป็นครูใหญ่ความคิดในการจัดตั้งโรงเรียนครั้งแรก  คือ  ทำโรงเรียนให้เป็นเหมือนบ้าน ที่ให้ความสุขสำหรับเด็กๆจึงตั้งชื่อโรงเรียนชื่อ "อนุบาลบ้านเด็ก"
       ปี พ.ศ. 2539  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอก ขออนุมัติให้กู้เงิน(ดอกเบี้ยต่ำ) ของกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน  คสล.2ชั้น 1 หลัง 10 ห้องเรียน และอนุญาตให้ขยายหลักสูตร จากระดับอนุบาล ถึงหลักสูตรประถมศึกษา (ป.1-6)และได้เปลี่ยนแปลงผู้ก่อตั้ง ผู้รับใบอนุญาต จากนายปิติ  จุ่งพิวัฒน์ เป็นนางจันทนา รัตนวงศ์ ปรับแนวคิดในการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้อง โดยนำแนวคิดหลักปรัชญาทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการศึกษา กำหนดเป็นแนวทางดังนี้ "พุทธธรรมนำทาง  กัลยาณมิตรนำพา"
อนุบาลบ้านเด็ก บ้านและโรงเรียนที่ให้ความรัก ความรู้ และความสุข สำหรับเด็กๆ

3. สภาพทางภูมิศาสตร์
       บริเวณที่ตั้งโรงเรียน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านหน้าโรงเรียนติดถนนทางหลวงหมายเลข 4009  นาสาร - เวียงสระ - พระแสง - กระบี่ รอบๆบริเวณโรงเรียน ระยะรัศมี 1 ตารางกิโลเมตร เป็นย่านชุมชน และตลาดการค้าขาย ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นที่ทำการสำนักงานเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นย่านตลาดชุมชนบ้านส้อง ตลาดสด ตลาดเทศบาล และสถานีรถไฟไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร ผ่านถนนสายหลัก สี่แยกเอเชีย A41 เป็นที่ตั้งที่ทำการสำนักงานอำเภอเวียวสระและจากสี่แยกไปทางทิศเหนือ ประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎรธานี เขต 3 และโรงเรียนมัธยมเวียงสระ

4. สภาพชุมชน
       "ชุมชนเมืองโบราณ  สืบสานศรีวิชัย ตลาดใหญ่การค้า ยางพาราชั้นดี มากมีผลไม้ ผู้คนมีน้ำใจ" เป็นคำขวัญประจำเมืองของอำเภอเวียงสระ ชุมชนรอบๆบริเวณโรงเรียนประชากรส่วนใหญ่ มีหลากหลายอาชีพ ตั้งแต่ธุระกิจค้าขาย พนักงานบริษัท ห้างร้าน รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานธนาคาร เป็นเกษตรกรทำสวนผลไม้ ยางพารา เป็นกรรมกร และรับจ้างทั่วไปประชาการส่วนใหญ่ในชุมชนเกือบร้อยละ 100 นับถือพระพุทธศาสนา มีขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตแบบไทยพุทธ มาช้านานมีวัดพุทธสถานอยู่ในชุมชนใกล้โรงเรียน 2 วัด โบสถ์คริสต์ 1 โบสถ์ โรงพยาบาลประจำอำเภอ สำนักงานสาธารณสุข อย่างละ 1 แห่ง ปัจจุบันมีโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาล 5 โรง ระดับประถมศึกษา 2 โรง โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 4 โรง ระดับมัธยมประจำอำเภอ 1 โรง ระดับอาชีวะศึกษา 1 โรง มีสถานพยาบาล คลินิกแพทย์เอกชนเพิ่มขึ้นจำนวนมากเป็นที่น่าสังเกตว่าในระยะ 10 ปี (ตั้งแต่ 2540) สภาพชุมชนในตลาดบ้านส้อง อ.เวียงสระ มีการเปลี่ยนแปลงทางปริมาณด้านกายภาพ มีสิ่งก่อสร้างตึกแถว หมู่บ้าน ตลาด หมู่บ้านจัดสรร มีธุระกิจร้านค้า ธนาคารมีการตัดถนนตรอกซอย เพิ่มจำนวนมาก มีประชากรอพยพเข้ามาทำมาหากินเพิ่มขึ้น

1. ทำหน้าที่ทางการศึกษาอย่างถูกต้อง
2. รักษา สืบทอด ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามเคารพเชิดชูและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนา

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
134/4 หมู่4  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณ์ 84190
โทรศัพท์ 0-7736-1341 โทรสาร 0-7725-7115
E-Mail : bandek_bansong@hotmail.com