1. ทำหน้าที่ทางการศึกษาอย่างถูกต้อง
2. รักษา สืบทอด ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามเคารพเชิดชูและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนา
บ้าน โรงเรียน ที่ให้ความรัก ความรู้และความสุขสำหรับเด็กๆ
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
134/4 หมู่4  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณ์ 84190
โทรศัพท์ 077-361341,  077-257115 โทรสาร077-361341
E-Mail : bandek_bansong@hotmail.com
  เกี่ยวกับโรงเรียน
ฝ่ายงานต่างๆ