โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
เกี่ยวกับโรงเรียน
ฝ่ายงาน
1. ทำหน้าที่ทางการศึกษาอย่างถูกต้อง
2. รักษา สืบทอด ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามเคารพเชิดชู
    และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ประสานงานกับหน่วยงานและ
    องค์กรต่างๆเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนา

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
134/4 หมู่4  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณ์ 84190
โทรศัพท์ 0-7736-1341 โทรสาร 0-7725-7115
E-Mail : bandek_bansong@hotmail.com