โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
เกี่ยวกับโรงเรียน
ฝ่ายงาน
นางจันทนา  รัตนวงศ์
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
นายเกษม  รัตนวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
134/4 หมู่4  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณ์ 84190
โทรศัพท์ 0-7736-1341 โทรสาร 0-7725-7115
E-Mail : bandek_bansong@hotmail.com


นางสาวสุมาลี  เพชรสุข
ครูประจำชั้น K.1
นางแวตา  ทองอยู่
ครูประจำชั้น อ.1/1
นางกนกวรรณ  ศรีประวรรณ
ครูประจำชั้น อ. 2/1
นางสาวรอฮายา  ดือราแม
ครูประจำชั้น อ. 2/3
นางนงลักษณ์  เลี่ยนศิริ
ครูประจำชั้น อ. 3/3
นางสาวเยาวภา  จำจงค์จิตร
ครูประจำชั้น อ. 3/1
นางสาวภคพร  พลพิชัย
ครูประจำชั้น อ. 3/2
นางลัดดาวรรณ แก้วอ่อน
ครูประจำชั้น ป.1/1
นางอำนวย ระวังวงศ์
ครูประจำชั้น ป. 1/2
นางสาวทัตพิชา  เทวชู
ครูประจำชั้น ป. 3/3
นางสาวลลิตา พลพิชัย
ครูประจำชั้น ป.2/1
นางนิตยา ปานเจริญ
ครูประจำชั้น ป.4/2
นางอารม ไทยดำ
ครูประจำชั้น ป.2/2
นางตันติมา  เทพแก้ว
ครูประจำชั้น ป.3/1
นางสาวเกศรา รอดรักษ์
ครูประจำชั้น ป.3/2
นายอิสเรศ ทิมสถิต
ครูประจำชั้น P.4
นางณัฐชนันท์   เม่งช่วย
ครูประจำชั้น ป.5/1
นางสาวทัศยา  ตุลพันธ์
ครูประจำชั้น ป.5/2
นางสาวสุนิสา  หนูสีดำ
ครูประจำชั้น ป.5/3
นางสุภาวดี   สถิตย์
ครูประจำชั้น ป.6/1
นายกิตติยา ไทยดำ
ครูประจำชั้น ป.6/2
นางสุกัญญา บัวแก้ว
ครูประจำชั้น ป.6/3
นายอดิศักดิ์  จิตรักษ์
นายศรชัย   เพ็งคลิ้ง
ครูประจำชั้น ป. 4/3
นายธรรมรัตน์  ชูช่วยสุวรรณ
นางสาวรอไฮยู  ดีอราแม
นางสุจินดา  พุทธชัย
นางฐาณิดา  ญาณแก้ว
นางสาวเนตรนภา  เพชรสุข
ครูประจำชั้นเนอร์เซอร์รี่
นางสาววิไลวรรณ  คะเณห์
ครูประจำชั้น K.2-3
นางสาวสุพรรษา  ถิ่นสะท้อน
นางฉวีวรรณ  ประพันธ์
นางสาวพัชนี  ขาวขำ
นางสาวกาญจนา  พรหมประดิษฐ์
นางนรวย  ขาวขำ
ธุระการ
การเงิน
นางสาวสกาวใจ  ขุนแก้ว
ครูประจำชั้น P.1
นางสาวธัชกร  เจริญฤทธิ์
ครูประจำชั้น P.2
นางสาวนัฐนันท์  ศรีประจันทร์
ครูประจำชั้น ป.4/1
นางสุภิญญา  ก่อสกุล
นางสาวสุมาลี  บัวบุญ
นางสาวสุทธิญา  ทับหล้า
นางสาวปาริชาติ  อำพนพนารัตน์
นางสาวยุพา  บุญล่อง
นางสาวทัศนียา  พรหมฤทธิ์
ห้อง EP
นางสาวปภพพบ  จันทร์สกุล
ครูประจำชั้น P.3
นางสาววนิดา  ศรีกาญจน์
Ms.Jamie Le Roux
ครูประจำชั้น K.1
Ms.Chane Deyzel
ครูประจำชั้น K.1
Mr.Andres Maximiliano Acosta
ครูประจำชั้น P.1
Mr.Maicon F. Feitosa
ครูประจำชั้น P.2
Mr.Willem Schoeman
ครูประจำชั้น P.3
Mr.John Mark Lopez
ครูประจำชั้น P.4
Ms. Ella Michonne Alejo
นายภานุพงศ์ สุขสม
ครูประจำชั้นเนอร์เซอร์รี่