โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
เกี่ยวกับโรงเรียน
ฝ่ายงาน
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
134/4 หมู่4  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณ์ 84190
โทรศัพท์ 0-7736-1341 โทรสาร 0-7725-7115
E-Mail : bandek_bansong@hotmail.com


ปัญญาดี  มีวินัย  จิตใจงาม
อธิบาย กรอบความคิด
พัฒนาการด้านปัญญา (สมอง - เก่ง) ทำให้เกิดคุณลักษณะดังนี้

ปัญญาดี
- รู้จักทำในใจโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ)ในการศึกษาเรียนรู้
- รู้จักคิด แสวงหา พิจารณา รับรู้ เรียนรู้ อย่างมีศักยภาพ
- สร้างความรู้ พัฒนาภูมิรู้ได้ด้วยตนเอง
-   พัฒนาด้านกาย - วาจา (ศีล - ดี)มีวินัย หมายถึง

มีวินัย
- รู้จักควบคุมสุขภาพกายให้มีระเบียบทำให้แข็งแรง สมบูรณ์
- รู้จักใช้วาจาสุภาพเหมาะสม
- รู้จักควบคุม พัฒนาตน ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น ก่อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น
- รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
พัฒนาการด้านจิตใจ (สมาธิ-สุข) จิตใจงาม หมายถึง
- ใจเป็นสมาธิ มั่นคง สงบเย็น

จิตใจงาม
- ใจเกิดคุณธรรม มีความรัก เมตตา กรุณา
- ใจเกิดสมรรถภาพ อดทน เสียสละ
- ใจสดชื่น เบิกบาน ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสุข