ปัญญาดี  มีวินัย  จิตใจงาม
อธิบาย กรอบความคิด
พัฒนาการด้านปัญญา (สมอง – เก่ง) ทำให้เกิดคุณลักษณะดังนี้
ปัญญาดี
- รู้จักทำในใจโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ)ในการศึกษาเรียนรู้
- รู้จักคิด แสวงหา พิจารณา รับรู้ เรียนรู้ อย่างมีศักยภาพ
- สร้างความรู้ พัฒนาภูมิรู้ได้ด้วยตนเอง
-   พัฒนาด้านกาย - วาจา (ศีล – ดี)มีวินัย หมายถึง
มีวินัย
- รู้จักควบคุมสุขภาพกายให้มีระเบียบทำให้แข็งแรง สมบูรณ์
- รู้จักใช้วาจาสุภาพเหมาะสม
- รู้จักควบคุม พัฒนาตน ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น ก่อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น
- รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
พัฒนาการด้านจิตใจ (สมาธิ-สุข) จิตใจงาม หมายถึง
- ใจเป็นสมาธิ มั่นคง สงบเย็น
จิตใจงาม
- ใจเกิดคุณธรรม มีความรัก เมตตา กรุณา
- ใจเกิดสมรรถภาพ อดทน เสียสละ
- ใจสดชื่น เบิกบาน ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสุข
บ้าน โรงเรียน ที่ให้ความรัก ความรู้และความสุขสำหรับเด็กๆ
  เกี่ยวกับโรงเรียน
ฝ่ายงานต่างๆ
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
134/4 หมู่4  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณ์ 84190
โทรศัพท์ 077-361341,  077-257115 โทรสาร077-361341
E-Mail : bandek_bansong@hotmail.com